บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดงานกีฬาบอลประเพณี Group ALT 2017

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดงานกีฬาบอลประเพณี Group ALT 2017 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคี ให้แก่พนักงาน และสร้างความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน และได้รู้จักเพื่อนหน่วยงานอื่นๆ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้ให้พนักงานรู้จักการแพ้ รู้จักชนะ ในการร่วมแข่งขันกี่ฬา ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สนาม Grandfogo FC ซ.บางกรวย–ไทรน้อย 16

บริษัท อินโนว่าเทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัดให้การสนับสนุนการทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านข่อยโทน พระนครศรีอยุธยา

บริษัท อินโนว่าเทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านข่อยโทน พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น